Servisná činnosť

Spoločnosť J-elmont s.r.o. sa profiluje ako subjekt poskytujúci komplexné portfólio služieb na každej úrovni svojej profesijnej oblasti. Zložitosť nasadzovaných technológií a ich integrácia do nadriadených systémov a náväzností kladie vysoké nároky na odbornú zdatnosť a technické zručnosti zamestnancov, podieľajúcich sa na projekcii, realizácii a na servise. V dnešnej dobe naberá odborná starostlivosť o zrealizované projekty na význame a tvorí nezanedbateľnú časť aktivít spoločnosti. Servisná činnosť a silné servisné zázemie je v dnešnej dobe nutná podmienka pre opakovateľnosť projektov a pre zabezpečenie spokojnosti zákazníkov zo zrealizovanými projektmi. Spoločnosť, budujúca svoju budúcnosť na dlhodobej vízii a pôsobenia na trhu ako významný hráč, musí v dnešnej dobe poskytovať väčšinu servisnej starostlivosti ako štandardnú súčasť spolupráce.

Aj vďaka investíciám do technického vybavenia servisného oddelenia a budovania servisného zázemia, spoločnosť J-elmont s.r.o. napreduje a realizuje projekty s vyššou pridanou hodnotou. Tento trend bude spoločnosť presadzovať aj v budúcich obdobiach a napĺňať tak víziu komplexne sa profilujúcej spoločnosti.

Oblasť servisu je v spoločnosti J-elmont s.r.o. reprezentovaná samostatným oddelením, poskytujúcim after-sales podporu pre zrealizované projekty. Úspešnosť servisnej podpory spoločnosť zakladá na pravidelných školeniach a zvyšovaniu odbornej spôsobilosti zamestnancov. Tlak na poskytovanie kvalitných služieb sa prejavuje na neustálom zvyšovaní počtu zamestnancov a prostriedkov zabezpečujúcich kvalitné služby. Pre projekty špeciálneho významu sú určené nadštandardné servisné služby, vytvárané na mieru pre konkrétne projekty. Pre vysoko kladené požiadavky zabezpečenie spoľahlivosti nasadených technológií spoločnosť ponúka outsourcingové služby.

Špecifickú oblasť poskytovania servisnej činnosti tvoria Servisné zmluvy, ktorých plnenie je viazané na legislatívne požiadavky prevádzky niektorých špecifických technológií ako sú Elektrické požiarne signalizácie a Požiarny rozhlas. Taktiež zákazníkom zabezpečujeme periodické revízie elektrických inštalácií a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 33 15 00.

Partneri pre oblasť