Elektroinštalácie silnoprúdu a bleskozvodov

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby, už pri jej vzniku, je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia každého objektu pozostáva z vnútorných silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia, vonkajšieho areálového osvetlenia, bleskozvodovej sústavy. Predmetom našich dodávok býva často aj prípojka NN, dodávka a montáž trafostanice, prípadne záložných zdrojov el. energie. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.

Komplexná realizácia elektrickej inštalácie pozostáva často aj z prekládok rôznych vedení VN, prípadne NN, či telefónnych káblov, ktoré bránia vo výstavbe.

Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.

Pri návrhu elektrickej inštalácie objektov využíva spoločnosť J-elmont s.r.o. vlastné kapacity projektantov, ktorí sú v neustálom kontakte s najnovšími trendmi v tejto oblasti a najnovšími legislatívnymi normami. Pri komplexných riešeniach obchodných centier, administratívnych budov a výrobných a skladových hál dbáme na správne prepojenie všetkých systémov a zohľadnenie všetkých ich nárokov, do jedného funkčného celku spoločne s elektroinštaláciou. Pre prácu a návrh systémov elektroinštalácie je potrebné mať splnené legislatívne predpoklady a oprávnenia, čomu spoločnosť J-elmont s.r.o. venuje obzvlášť pozornosť.

Partneri pre oblasť