Elektrické zabezbečovacie systémy, EZS

Elektrické zabezpečovacie systémy alebo často nazývané aj ako Poplachové systémy na hlásenie narušenia PSN.

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu. Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď. Medzi snímacie zariadenia patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia prípadne otrasové detektory. EZS je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále vyššou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia. Naše systémy musia splnať požiadavky platných predpisov a normy STN 33 45 90. Kladieme dôraz na využívanie všetkých technologických noviniek v tomto odbore.

Integrované bezpečnostné systémy

Návrh integrovaných bezpečnostných systémov vychádza zo znalosti jednotlivých oblastí zabezpečovacej techniky a jej aplikáciu v praxi. Pri realizácii obzvlášť citlivých objektov je potrebné účinne ochrániť objekt pred akýmkoľvek narušením alebo inakším spôsobom porušenia bezpečnostnej bariéry. Pre takto definovanú požiadavku je nutné integrovať a zosúladiť viaceré zabezpečovacie technológie do jedného spolupracujúceho celku, dávajúcu ucelenú a skutočnú informáciu o stave objektu. Jednotlivé systémy v takomto riešení musia aktívne reagovať na alarmové stavy, tj. musia umožňovať pri každej akcii previesť adekvátnu reakciu. Pre tento účel sa využívajú integrované systémy obsahujúce EZS, Perimetrické závory, CCTV, Prístupový systém, EPS a pod.

Prvoradou podmienkou pre úspešné odladenie takéhoto integrovaného systému je dokonalá znalosť jednolivých častí z praxe a neustály kontakt s najmodernejšími technológiami a poznatkami z tejto oblasti.

Spoločnosť J-elmont s.r.o. na základe dlhoročných skúseností realizuje integrované bezpečnostné systémy pre najnáročnejších investorov z oblasti rezortov a privátnych sídiel. Hlavný dôraz je kladený na neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií na základe ktorých je možné náročným klientom ponúknuť optimálny systém integrovaného zabezpečenia objektu.

Partneri pre oblasť